סיוע בהגשת דו"חות שנתיים וביקורת דו"חות כספיים

על השירות

תמונת אוירה דו"חות שנתיים ליחידדו"חות שנתיים ליחידים

דוח שנתי הוא דוח המפרט את ההכנסות, מכל מקור שהוא של אדם, בעל עסק, בעל שליטה, שכיר או מעמד אחר. על בסיס הדוח השנתי יקבע המס הסופי של היחיד או של התא המשפחתי לאותה שנת מס. כמו כן, על בסיס אותו דוח שנתי יחושב ביטוח לאומי עבור אותה שנה.

תמונת אוירה ביקורת דו"חות כספיים לחברותביקורת דו"חות כספיים לחברות

דוחות כספיים של חברה  ומלכ"רים יבוקרו על ידי רואה חשבון, ותינתן עליהם חוות דעתו של רואה החשבון.

 

הדו"חות הכספיים יכללו: דוח על המצב הכספי, דוח רווח והפסד ועודפים וביאורים לדוחות הכספיים. לעיתים יכללו גם דוח על תזרים המזומנים.

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר